Highlight FCS

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

Gallery ภาพกิจกรรม

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

NEWS ข่าวสารจากทางสถาบัน

 • ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 • ทุนการศึกษา/วิจัย

 • อบรม/สัมมนา/ประชุม

 • ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ (ทุนพัฒนาหัวข้อวิจัย) ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการที่คณะดำเนินการเอง ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  รายละเอียด | ขั้นตอนการรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการคณะดำเนินการเอง ประจำปี 2558  รายละเอียด | ใบสมัคร
 • ประกาศคณะวัฒนธรรมศาสตร์ เรื่อง หน้าที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการคณะวัฒนธรรมศาสตร์  รายละเอียด
 • ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 รายละเอียดแบบฟอร์มขอรับทุน
 • กำหนดเปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556  รายละเอียด
 • ข้อแนะนาการเขียนบทความในวารสารนานาชาติของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  รายละเอียด
 • ก้าวสู่ประชาคม Asean 2015  รายละเอียด
 • ประกาศเรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตที่ต้องการส่งเสริม  รายละเอียด
 • ตัวอย่างการแต่งกาย(ชุดครุย) นิสิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ รายละเอียด
 • ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.3 และ มคอ.5 รายละเอียด
 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.parliament.go.th รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ รายละเอียด
 • ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาเอก ปี 2554 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
 • ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาเอก ปี 2554 รายละเอียด
 • ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาโท ปี 2554 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
 • ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาโท ปี 2554 รายละเอียด
 • ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (นักวิจัย) ปีงบประมาณ 2553 รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 รายละเอียด
 • เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต กรอกข้อมูลเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ รายละเอียด
 •  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปี 2553 รายละเอียด 
 
 
 
 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักการออกแบบบนฐานวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์หมายเลข 7 - เตือนเจ้าหน้าที่ต้องรอบคอบก่อนจ่ายงบรัฐ

อ่านเพิ่มเติม...
 
 
 
 

WebOPAC งานวิจัย/วิทยานิพนธ์

LINK หน่วยงานภายใน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

คู่มือ ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา